תנאי שימוש באתר FirstStep2Sucess

הסכמה
אנא קרא את תנאי השימוש הבאים בעיון רב. הסכם זה של תנאי השימוש ("ההסכם") הינו הסכם חוקי ומחייב בינך לבין הבעלים והמפעיל של אתר אינטרנט זה ("האתר") או כל אדם או גוף הקשורים אליהם ("הבעלים"). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר האינטרנט, הכולל, בין היתר, מאמרים, תוכן כתוב, תמונות, איורים, קבצי וידאו ואודיו, שירותי שאלון הערכה ראשונית, תוצאות שאלון ההערכה הראשונית והתכנה/תכנות התומכות באלה ("המידע").

הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. ידוע לך כי כניסתך לאתר תהווה אישור כי קראת בעיון את כל תנאי השימוש המפורטים כאן, כי הם ברורים לך ומוסכמים על ידך, כי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ"ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכון פרסום זה על פי שיקול דעתם ומבלי שהבעלים ידרשו להודיע לך או לכל משתמש אחר על כך. שימוש באתר לאחר פרסום השינויים הללו יתפרש כקבלה של התנאים המעודכנים. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי ובכדי להתעדכן לגבי השינויים במידה וחלו ב"הסכם" זה.

האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף.


שאלון ההערכה הראשונית
האתר הינו אתר אינטרנט המספק מידע אינפורמטיבי בנושא התפתחות ילדים ומציע, בין היתר, שאלון הערכה ראשונית לאפשרות או סבירות של בעיית התפתחות או העדרה המתבצע בצורה מקוונת באתר ("שאלון ההערכה הראשונית"). השימוש בשאלון ההערכה הראשונית, כפוף לתקנון שאלון ההערכה הראשונית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, גם תנאי הסכם זה יחולו על שאלון ההערכה הראשונית ביחד עם תקנון שאלון ההערכה הראשונית, וכל שימוש בשאלון ההערכה הראשונית אשר אינו מוסדר תחת תקנון שאלון ההערכה הראשונית יהיה בכפוף לאמור בהסכם זה.

המידע המוצג באתר לא מהווה ייעוץ רפואי
המידע המוצג באתר נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, לסייע למשתמשים באתר להרחיב את הידע האישי שלהם ולאפשר להם לדעת יותר טרם הם פונים לרופא, פסיכולוג, מומחה או איש מקצוע אחר. המידע, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והפסיכולוגיה, הנו תלוי בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליו במידת הזהירות הנדרשת. המידע אינו מהווה ייעוץ רפואי, פסיכולוגי, אבחון מחלות, אבחון התפתחות, טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי ואינו מתיימר להוות תחליף לכל אלה. תמיד בקש את ייעוצו של רופא, פסיכולוג או איש מקצוע מוסמך אחר בהתייחס לכל מידע שנלקח מהאתר או כל מצב רפואי, פסיכולוגי או התפתחותי שהינך מאמין כי יכול להיות רלוונטי עבורך, עבור ילדך או עבור אדם אחר. לעולם אל תוותר או תדחה קבלת עזרה ו/או ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או התפתחותי ממקור מוסמך בגלל מידע שלו נחשפת באתר. תמיד קבל ייעוץ מרופא או פסיכולוג או בעל מקצוע מתאים לפני התחלה בטיפול חדש. המידע שהתקבל מהאתר איננו ממצה ואיננו מכסה את כל המחלות, הבעיות, האבחונים או המצבים הרפואיים/ הפסיכולוגיים/ ההתפתחותיים והטיפול בהם.

אין מערכת יחסי רופא-מטופל
הצגת המידע באתר איננה מכוננת מערכת יחסים בין רופא למטופל בינך לבין "הבעלים" (או כל רופא הקשור לבעלים) ואין בכך כוונה לשידול שלך או של הקרובים אליך להפוך למטופלים או לקוחות של "הבעלים" (או כל רופא קשור כאמור).


היעדר אחריות
המידע המופיע באתר ניתן "כמות שהוא" (AS IS) הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, רופאים הקשורים אליו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא כולל, ללא הגבלה, כל נזק ישיר, ייחודי, הקשור לענישה, מקרי או משמעותי, כולל, ללא הגבלה, כל אובדן או נזק בקשר להפסד רווח, פגיעה רפואית, פגיעה אישית, מוות בשגגה, אבחון מוטעה, טיפול לא נכון, הפסד, הוצאה או כל אובדן אחר, שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, ללא קשר לסיבה והיותו מופיע בהסכם (כולל בשל הפרה יסודית ), עוולה (כולל רשלנות), או אחר, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין. ההגבלה המוזכרת לעיל תיושם אף במקרה והבעלים ידע או היה אמור להיות מודע לאפשרות להתרחשות הנזקים הנ"ל.

פיצוי ושיפוי
הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, רופאים הקשורים אליו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.

קניין רוחני
המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

רישיון מוגבל
בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון מוגבל, לא ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב "אתר" וב"מידע" לשימושך האישי והלא-מסחרי. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך האישי והלא-מסחרי, בהינתן כי הינך מקפיד על כל הערות זכויות היוצרים ואחרות הנכללות במידע הנ"ל. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.


פעילות האתר
לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאי מחקר, אבחון וטיפול בנושאים הנדונים באתר, עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו.
מבלי לפגוע באמור לעיל, הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים את הרשאת כל משתמש לשימוש באתר או כל חלק שבו, בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר בקשר עם כך. מרגע הפסקת השירות המשתמש יהיה מנוע מלגשת לאתר האינטרנט או לחלק אליו הסתיימה הרשאתו. תנאי הסכם זה וכל התנאים האחרים המהווים תנאי לשימוש באתר או בכל חלק ממנו, ימשיכו לחול על המשתמש או כל צד שלישי רלוונטי אחר.
הבעלים עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה את מירב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

שימושים באתר
הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי. אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.


תחום השיפוט וסמכות השיפוט
האתר נועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. מבלי לפגוע בכלליות האמור, השימוש באתר איננו מאושר בכל תחום שיפוט היכן שהאתר או כל חלק מהתוכן עלולים להפר חוקים או תקנות. הינך מסכים לא להיכנס או לעשות שימוש באתר בתחומי שיפוט הללו. הינך מסכים ליטול את האחריות ולהיענות לכל החוקים והתקנות המקובלים. כל הפרה של סעיף זה (או כל סעיף של ההסכם ) הינו על אחריותך בלבד.


על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב בישראל.

ויתור
כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.
 

 
התפתחות הילד | מוטוריקה גסה | מוטוריקה עדינה | יכולת שפתית | יכולת רגשית | יכולת חברתית | מה חדש?