אנו מתחייבים שהפרטים שימולאו בדף זה ישמשו לצורך ניתוח תוצאות
שאלון ההתפתחות ושליחת תוצאותיו בדואר האלקטרוני בלבד!

אנא מלא את פרטיך ופרטי הילד:

כניסה ללקוחות קיימים
תאריך הלידה של ילדך/תך: * / /
אם הילד נולד פג (לפני שבוע 35) יש להזין את תאריך הלידה המשוער
אימייל אליו ישלחו תוצאות השאלון: *
בחר סיסמה: *

תקנון האתר

תקנון שאלון ההערכה הראשונית

אתה עומד לקחת חלק בשאלון הערכה ראשונית לאפשרות או סבירות של קיום או העדר בעיית התפתחות בילדך, המתבצע בצורה מקוונת באתר ("שאלון ההערכה הראשונית", "השאלון", "השירות"). השימוש בשאלון ההערכה הראשונית, ותוצאותיו כפוף לתקנון זה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השימוש בשאלון ההערכה הראשונית ותוצאותיו כפוף גם לתנאי השימוש באתר, וכל שימוש בשאלון ההערכה הראשונית אשר אינו מוסדר תחת תקנון זה יהיה בכפוף לתנאי השימוש באתר.
אנא קרא תקנון זה בעיון רב. תקנון זה ("התקנון") הינו הסכם חוקי ומחייב בינך לבין הבעלים והמפעיל של אתר אינטרנט זה ("האתר") או כל אדם או גוף הקשורים אליהם ("הבעלים"). התקנון מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש בשאלון ההערכה הראשונית ותוצאותיו והתכנה/תכנות התומכות באלה ("התוכן").
הנך מצהיר כי קראת והבנת את תנאי תקנון זה להלן ואת תנאי השימוש באתר, כי אתה מסכים להם וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התקנון, תנאי השימוש ו/או הנובעת מאיזה מהם. ידוע לך כי ביצוע שאלון ההערכה הראשונית יהווה אישור כי קראת בעיון את כל תנאי התקנון המפורטים כאן ותנאי השימוש באתר, כי הם ברורים לך ומוסכמים על ידך, כי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתקנון זה ובתנאי השימוש מהווה תנאי הכרחי לשימושך בשאלון ההערכה הראשונית ותוצאותיו ובאם אינך מקבל את המושגים והתנאים של תקנון זה ותנאי השימוש, אינך מורשה לבצע את שאלון ההערכה הראשונית ולעשות כל שימוש בתוצאותיו.
באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בתקנון זה ובתנאי השימוש בכל עת שהיא באמצעות עדכון פרסום זה על פי שיקול דעתם ומבלי שהבעלים ידרשו להודיע לך או לכל משתמש אחר על כך. שימוש בשאלון ההערכה הראשונית או בתוצאותיו לאחר פרסום השינויים הללו יתפרש כקבלה של התנאים המעודכנים. אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי ובכדי להתעדכן לגבי השינויים במידה וחלו בתקנון זה או בתנאי השימוש באתר.
האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן התקנון או הסעיף.

ביצוע השאלון
השימוש בשאלון ההערכה הראשונית ותוצאותיו מחייב הרשמה ומסירת מידע אישי מסויים. המידע האמור יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של האתר כפי שתהיה מעת לעת. הנך מצהיר כי קראת את מדיניות הפרטיות ומסכים לתנאיה. הנך מצהיר בזאת כי אתה בעל הסמכות והרשות המשפטית למסור את פרטיו של הנבדק ולבצע את השאלון עבורו (לרבות קבלת הסכמתו של כל אפוטרופוס נוסף אם נדרש על פי הדין), שאם לא כן, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמת בעל הסמכות והרשות המשפטית למסור פרטים אלו ולבצע את השאלון. כאשר הנך מוסר מידע אישי של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו להנהלת האתר, לשם ההרשמה וביצוע השאלון. הנך מצהיר כי קבלת כל הסכמה על ידך מאת אפוטרופוס או צד שלישי אחר לבצע את השאלון, לקבל את תוצאותיו או למסור את הפרטים לביצועו ולקבלת תוצאותיו נעשו על ידם לאחר שקראו תקנון זה, תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכימו לתנאיהם.
ידוע לך כי תוצאות השאלון מתבססות במידה מלאה על תשובותיך בשאלון ועל הפרטים שמסרת לפני ביצועו וכי תנאי בסיסי הינו מילוי פרטים מלאים ומדויקים, נכונים ועדכניים בשאלון ולפניו, אנא הקפד לענות את התשובות הנכונות ביותר הידועות לגבי הנבחן. שים לב לתשובותיך בעת הקלדתן כדי להימנע מטעויות טכניות. על אף שהבעלים עושה את מיטב המאמצים לשמור על התכנה המקיימת את שאלון ההערכה הראשונית במצב תקין, הנך מודע לאפשרות כי השאלון, ככל תוכנת מחשב, יוכל להפסק באמצע, לתת הודעת שגיאה, או להנפיק תוצאות שגויות, ואין ולא תהינה לך כל טענה בקשר עם כך בעתיד.
כחלק מהליך רכישת השירות ולשם השלמתו תידרש למלא פרטים אישיים באתר לרבות פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההליך יבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכל הבעלים להבטיח את קבלת השירות. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידך. הנך מצהיר כי הנך מוסמך למסור את פרטי האשראי אשר מסרת.

לאחר ביצוע שאלון ההערכה הראשונית תתקבלנה תוצאותיו על ידיך באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני אשר מסרת. הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש שאינו שימוש אישי בתוצאות השאלון וכן לשמור על פרטיותו של הנבחן על פי כל דין. הנך מאשר כי ידוע לך כי אמצעי העברת מידע על גבי רשת האינטרנט ובדואר אלקטרוני, לעולם אינו חסין מפני פריצות ותקלות ולא תהינה לך כל טענה בגין אי קבלה או חדירה וקריאה של הדוא"ל שלך על ידי אחרים.

השאלון ותוצאותיו אינם מהווים ייעוץ רפואי
שאלון הערכה ראשונית בוחן את אפשרות או סבירות של בעיית התפתחות או העדרה בילד הנבחן וכשמו כן הוא מהווה הערכה ראשונית בלבד, הוא ותוצאותיו נועדו למטרות אינפורמטיביות בלבד, על מנת לסייע למשתמשים באתר להרחיב את הידע האישי שלהם ולאפשר להם לדעת יותר טרם הם פונים לרופא, פסיכולוג, מומחה או איש מקצוע אחר, לצורך קבלת איבחון מקצועי, מסודר ומלא. השאלון ותוצאותיו אינם מהווים אבחון התפתחותי אלא רק קצה חוט המאפשר להורים לדעת יותר טרם הגעתם לאבחון כזה. תוצאות השאלון, כראוי לתכנים בתחומי הרפואה והפסיכולוגיה, תלויות בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהן במידת הזהירות הנדרשת. השאלון ותוצאותיו אינם מהווים ייעוץ רפואי, פסיכולוגי, אבחון מחלות, אבחון התפתחות, טיפול רפואי, טיפול פסיכולוגי ואינם מתיימרים להוות תחליף לכל אלה. תמיד בקש את ייעוצו של רופא, פסיכולוג או איש מקצוע מוסמך אחר בהתייחס לשאלון ותוצאותיו או כל מצב רפואי, פסיכולוגי או התפתחותי שהינך מאמין כי יכול להיות רלוונטי עבורך, עבור ילדך או עבור אדם אחר. לעולם אל תוותר או תדחה קבלת עזרה ו/או ייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או התפתחותי ממקור מוסמך בגלל השאלון או תוצאותיו. תמיד קבל ייעוץ מרופא או פסיכולוג או בעל מקצוע מתאים לפני התחלה בטיפול חדש. המידע שהתקבל מהשאלון ותוצאותיו איננו ממצה ואיננו מכסה את כל המחלות, הבעיות, האבחונים או המצבים הרפואיים/ הפסיכולוגיים/ ההתפתחותיים והטיפול בהם.

אין מערכת יחסי רופא-מטופל
השאלון ותוצאותיו אינם מכוננים מערכת יחסים בין רופא למטופל בינך לבין "הבעלים" (או כל רופא הקשור לבעלים) ואין בכך כוונה לשידול שלך או של הקרובים אליך להפוך למטופלים או לקוחות של "הבעלים" (או כל רופא קשור כאמור).


היעדר אחריות
השאלון הוכן לאחר תקופת פיתוח ממושכת על מנת לתת הערכה ראשונית נכונה ככל האפשר לגבי התפתחותו של הנבחן, ככלי לקראת אבחון מקצועי מלא. הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לבצע את השאלון בצורה המדויקת ביותר אין באפשרות הבעלים להבטיח את דיוק השאלון ותוצאותיו והתאמתו לילד הנבחן במלואו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות השאלון ותוצאותיו. לא תהיה למשתמשים בשאלון כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים.

כל שימוש בשאלון ותוצאותיו או הסתמכות עליהם תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, רופאים הקשורים אליו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא כולל, ללא הגבלה, כל נזק ישיר, ייחודי, הקשור לענישה, מקרי או משמעותי, כולל, ללא הגבלה, כל אובדן או נזק בקשר להפסד רווח, פגיעה רפואית, פגיעה אישית, מוות בשגגה, אבחון מוטעה, טיפול לא נכון, הפסד, הוצאה או כל אובדן אחר, שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על השאלון ו/או תוצאותיו, או חוסר יכולת לעשות שימוש בשאלון ו/או תוצאותיו, ללא קשר לסיבה (כולל הפרה יסודית של תנאי תקנון זה), עוולה (כולל רשלנות), או אחר, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר, או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין. ההגבלה המוזכרת לעיל תיושם אף במקרה והבעלים ידע או היה אמור להיות מודע לאפשרות להתרחשות הנזקים הנ"ל.

פיצוי ושיפוי
הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, רופאים הקשורים אליו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה בשאלון ו/או תוצאותיו, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש כאמור.אני מאשר כי קראתי תנאי תקנון זה, תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, ואני מסכים ומאשר אותם בזאת.
 
מסכים לתקנון האתר *
שדות המסומנים ב* הם שדות חובה למילוי
 
התפתחות הילד | מוטוריקה גסה | מוטוריקה עדינה | יכולת שפתית | יכולת רגשית | יכולת חברתית | מה חדש?